Ježíš


Já jsem dobrý pastýř. Dobrý pastýř položí svůj život za ovce.
Jan 10,11

Přečti si svědectví lidí, kteří
mají osobní zkušenost
s Ježíšem

Liturgické čtení

datum: 14. listopadu 2018, středa 32. týdne v mezidobí

1. čtení: Tit 3,1-7

Připomínej bratřím, ať jsou podřízeni těm, kdo mají vládu a moc, a ať je poslouchají. Ať jsou vždy hotovi jednat dobře.
Ať nikoho nepomlouvají, ať se nepřou, jsou mírní a vždycky se ke všem chovají vlídně.
Vždyť i my jsme byli kdysi nerozumní, neposlušní, zbloudilí, byli jsme otroky všelijakých vášní a rozkoší, žili jsme ve zlobě a závisti, byli jsme hodni opovržení a navzájem jsme se nenáviděli.
Ale ukázala se dobrota a láska našeho Spasitele Boha:
On nás zachránil ne pro spravedlivé skutky, které my jsme konali, nýbrž ze svého slitování; zachránil nás obmytím, jímž jsme se znovu zrodili k novému životu skrze Ducha svatého.
Bohatě na nás vylil svého Ducha skrze Ježíše Krista, našeho Spasitele,
abychom ospravedlněni jeho milostí měli podíl na věčném životě, k němuž se upíná naše naděje.

Žalm: Zl 23

Žalm Davidův. Hospodin je můj pastýř, nebudu mít nedostatek.
Dopřává mi odpočívat na travnatých nivách, vodí mě na klidná místa u vod,
naživu mě udržuje, stezkou spravedlnosti mě vede pro své jméno.
I když půjdu roklí šeré smrti, nebudu se bát ničeho zlého, vždyť se mnou jsi ty. Tvoje berla a tvá hůl mě potěšují.
Prostíráš mi stůl před zraky protivníků, hlavu mi olejem potíráš, kalich mi po okraj plníš.
Ano, dobrota a milosrdenství provázet mě budou všemi dny mého žití. Do Hospodinova domu se budu vracet do nejdelších časů.

Evangelium: Lk 17,11-19

Na cestě do Jeruzaléma procházel Samařskem a Galileou.
Když přicházel k jedné vesnici, šlo mu vstříc deset malomocných; zůstali stát opodál
a hlasitě volali: "Ježíš, Mistře, smiluj se nad námi!"
Když je uviděl, řekl jim: "Jděte a ukažte se kněžím!" A když tam šli, byli očištěni.
Jeden z nich, jakmile zpozoroval, že je uzdraven, hned se vrátil a velikým hlasem velebil Boha;
padl tváří k Ježíšovým nohám a děkoval mu. A byl to Samařan.
Nato Ježíš řekl: "Nebylo jich očištěno deset? Kde je těch devět?
Nikdo z nich se nenašel, kdo by se vrátil a vzdal Bohu chválu, než tento cizinec?"
Řekl mu: "Vstaň a jdi, tvá víra tě zachránila."