Ježíš


Kdo vyzná, že Ježíš je Syn Boží, v tom zůstává Bůh a on v Bohu.
1 J 4,15

Přečti si svědectví lidí, kteří
mají osobní zkušenost
s Ježíšem

Liturgické čtení

datum: 24. května 2018, čtvrtek 7. týdne v mezidobí

1. čtení: Jak 5,1-6

A nyní, vy boháči, plačte a naříkejte nad pohromami, které na vás přicházejí.
Vaše bohatství shnilo, vaše šatstvo je moly rozežráno,
vaše zlato a stříbro zrezavělo, a ten rez bude svědčit proti vám a stráví vaše tělo jako oheň. Nashromáždili jste si poklady - pro konec dnů!
Hle, mzda dělníků, kteří žali vaše pole, a vy jste jim ji upřeli, volá do nebes, a křik ženců pronikl ke sluchu Hospodina zástupů.
Žili jste rozmařile a hýřili jste na zemi, vykrmili jste se - pro den porážky!
Odsoudili jste a zahubili jste spravedlivého; a on se proti vám nestaví.

Žalm: Zl 49

Pro předního zpěváka. Pro Kórachovce, žalm.
Slyšte to, všichni lidé, všichni obyvatelé světa, naslouchejte,
ať jste rodu prostého anebo urození, boháči i ubožáci.
Moje ústa budou vyhlašovat moudrost, mé srdce bude rozjímat o rozumnosti.
Nakloním své ucho ku příslovím, při citaře předložím svou hádanku i výklad.
Proč bych se bál ve zlých dnech, když mě obklopují zvrhlí záškodníci,
kteří spoléhají na své jmění a svým velkým bohatstvím se chlubí?
Nikdo nevykoupí ani bratra, není schopen vyplatit Bohu sám sebe.
Výkupné za lidský život je tak velké, že se každý musí provždy zříci toho,
že by natrvalo, neustále žil a nedočkal se zkázy.
Vždyť vidí, že umírají moudří, hynou stejně jako hlupák nebo tupec a své jmění zanechají jiným.
Ti však myslí, že tu jejich domy budou věčně, jejich příbytky po všechna pokolení, svými jmény nazývají role.
Ale člověk, byť byl ve cti, nemusí ani noc přečkat; podobá se zvířatům, jež zajdou.
To je cesta těch, kdo bláznovství se drží; za nimi jdou ti, kdo si libují v jejich řečech.
Ženou se jak ovce do podsvětí, sama smrt je pase. Zrána je pošlapou lidé přímí, a co vytvořili, zhltne podsvětí, trvání to nemá.
Avšak mne Bůh ze spárů podsvětí vykoupí, on mě přijme!
Jen se neboj, bohatne-li někdo a množí-li slávu svého domu;
zemře, nic nevezme s sebou, jeho sláva za ním nesestoupí.
I když zaživa si dobrořečil: "Chválí tě, že sis to zařídil tak dobře",
musí se přidat k pokolení svých otců, kteří nikdy nezahlédnou světlo.
Člověk, byť byl ve cti, nemusí mít rozum, podobá se zvířatům, jež zajdou.

Evangelium: Mk 9,41-50

Kdokoli vám podá číši vody, protože jste Kristovi, amen, pravím vám, nepřijde o svou odměnu."
"Kdo by svedl k hříchu jednoho z těchto nepatrných, kteří ve mne věří, lépe by mu bylo, kdyby mu dali na krk mlýnský kámen a hodili ho do moře.
Svádí-li tě k hříchu tvá ruka, utni ji; lépe je pro tebe, vejdeš-li do života zmrzačen, než abys šel s oběma rukama do pekla, do ohně neuhasitelného.
---
A svádí-li tě k hříchu noha, utni ji; je lépe pro tebe, vejdeš-li do života chromý, než abys byl s oběma nohama uvržen do pekla.
---
A jestliže tě svádí oko, vyloupni je; je lépe pro tebe, vejdeš-li do Božího království jednooký, než abys byl s oběma očima uvržen do pekla,
`kde jejich červ neumírá a oheň nehasne.´
Každý bude solen ohněm.
Sůl je dobrá, ztratí-li však svou slanost, čím ji osolíte? Mějte sůl v sobě a žijte mezi sebou v pokoji."