I v politice může Bůh jen to co mu dovolíme...

Ludvík Šojdr

Svým způsobem se politika dotýká mého života více než koholiv jiného. I proto mi není lhostejné jaký prostor dává Bohu jediná naše parlamentní křesťanská strana. Pokusil jsem se tedy před volebním sjezdem ve Vsetíně některým členům KDU-ČSL sdělit veřejně svůj názor a mé svědectví...
  Bůh chce být i v politice aktivní...
   Ze zkušenosti z vlastního života vím, že Bůh chce promlouvat do všech oblastí lidského života, tedy i do politiky. Nepřímo tak samozřejmě dělá, protože bez jeho vůle se nestane zhola nic. Ani Paroubkův či Topolánkův vlas bez Boží vůle z hlavy nespadne. (Bohu se samozřejmě tisíce věcí nemůže líbit, ale dopouští je. Často tomu nerozumíme - války, koncentráky, týrání malých dětí, atd. - protože nepřijímáme, že život smrtí nekončí, opak je přitom pravdou. O  tom zde ale nyní psát nechci). Tedy pasivně Bůh do politiky (stejně jako do jiných oblastí života) promlouvá, ale touží promlouvat i aktivně. Především aktivně. Ale to může pouze prostřednictvím lidí, kteří mu to dovolí. V tom je Bůh na zemi omezen jednat. Svým způsobem se sám rozhodl, že aktivně ve světě bude dělat pouze to, co mu dovolí lidské srdce.
   Bůh si pro tuto svou aktivní činnost v lidských dějinách nevolil vždy největší, nejkrásnější, nejsilnější, nejučenější, nejhodnější.. atd. lidi.  Ale volil si vždy lidi, kteří byli ochotni na Něm záviset. Dát Mu první místo ve svém životě.
Jeden z příkladů - král David. Byl sice nepatrný mezi ostatními bratřími, ale Bůh si ho vyvolil. A zkrátím to - a David šel a zabil Goliáše. Šel sám s holýma rukama, pouze s prakem proti po zuby vyzbrojenému Goliášovi se svými štítonošci, který se mu navíc vysmívat a tupil jeho Boha. Ale David nešel ve své síle. Nehledal své zájmy, své ambice, neuskutečňoval své tužby a představy. Šel, aby uskutečnil Boží plán, který mu Bůh vložil, včetně odvahy k vykonání, do srdce. Protože v Davidově srdci přebýval a vládl Boži Duch. Přebýval a vládl, protože Mu to David dovolil. David byl plný Ducha svatého.. To byla moc, zbroj, ale i motivace, moudrost a odvaha krále Davida...
 
Tedy malá výzva těm, kteří by mohli rozumět tomu o čem hovořím..:
   Milí lidovečtí politici. Až někdy mezi sebou najdete svého krále Davida, tak s ním v čele půjdete a zabijete Goliáše. A bude se Vám účinně dařit z politiky mýtit všechno to zlo, které neslouží člověku, ale jen osobním zájmům jednotlivců či skupin. A bude se to dařit, věřte nevěřte, i když vás bude ve sněmovně stále malá hrstka. Ne, to o čem hovořím není v lidských silách, a nehledejte k tomu lidská řešení, jak se o to doposud snažíte.
   Podmínkou ale je, abyste nejprve sami dovolili Bohu, aby ve Vašich srdcích vymýtil nejprve ty vaše Goliáše osobních ambic, zájmů, představ a tužeb a naplnil je Božím Duchem. Podmínkou je, abyste začali žít svou víru z Boží milosti a ne ze svých vlastních sil, jak o tom hovořím (níže) ze své vlastní zkušenosti.
   Kéž konečně Bůh způsobí, že přestanete ve svých řadách hledat nepřátele zleva či zprava a otevře Vám oči, abyste spatřili toho největšího nepřítele, kterým je Goliáš (bez výjimky) v každém z nás… Až ho necháte zabít, budete postupně schopni dělat nesrovnatelně více pozitivního i pro své okolí, pro společnost. Chci věřit, a mám naději, že pro začátek se mezi Vámi alespoň jeden, který pozvedne prak krále Davida, a započne potřebou změnu, najde…
 
    Světlo Božího Ducha do vlastních temnot a potřebnou odvahu dovolit Bohu proměnit svůj život přeje
                                                          Ludvík Šojdr, Kroměříž   
 
 
   P.S. Že to k čemu vyzývám není žádná utopie…
 
 
…naopak zcela reálná skutečnost si dovoluji těm trpělivějším doložit na základě mé osobní zkušenosti člověka, který žil čtyři svým způsobem odlišná období života. Tedy zde je má osobní zkušenost:
 
Do svých 24 let jsem žil bez Boha. Charakteristika tohoto období: dělal jsem si co jsem chtěl (ve vztahu k nějakým Božím a někdy i světským zákonům). Hledal jsem Boha. Ve 24 letech nastala jedna docela dramatická situace v mém životě, která způsobila, že jsem byl o smyslu života doslova donucen přemýšlet a začal jsem hledat Boha. Toto období bych charakterizoval jako postupně narůstající snahu o život podle Božích představ (desatero). Uvěřil jsem a žil životem křesťana (katolíka) se všemi „důsledky“. Tedy chodil jsem na bohoslužby, obnovil jsem svátostný život, snažil jsem se poctivě dodržovat desatero, navštěvoval jsem společenství, modlil jsem se. Myslel jsem si, že to je podstata toho, co po mně chce Bůh. Charakterizoval bych toto období tak, že jsem se snažil ze svých vlastních sil žít to, co mi Bůh ústy Bible a církve říká. Musím podotknout, že i přes velké úsilí, askezi (pravidelné posty), často neúspěšně. Dívám-li se dobře kolem sebe, je to způsob prožívání víry převážné většiny křesťanů. Víceméně neplodná snaha o život z víry, která nijak neproniká do společenského života. Prostě Bůh má svázané ruce, Jeho plány jakoby neexistovaly. (Převedeno do politiky – Bůh je mrtvý.)      Protože jsem o tom slyšel, a protože jsem to chtěl, prožil jsem tzv. znovuzrození z Ducha svatého, získal osobní vztah s Bohem. To už není jen víra, to je nesnadno popsatelné silné vnitřní přesvědčení, že Bůh skutečně je, protože člověk zažívá jeho konkrétní jednání v životě, zažívá jeho lásku a především hlubokou změnu tužeb srdce, změnu motivací jednání. Je to situace, kdy Bůh sám člověka zevnitř proměňuje a dává mu touhy jednat, jak On chce aby jednal. Tedy člověk už nemusí (není otrokem nějakých přikázání), ale naopak v srdci touží dělat, co si Bůh přeje. Je to proměna života zevnitř, na které má člověk jediný podíl – a sice že tu proměnu Bohu dovolí uskutečňovat. Samozřejmě s ní musí spolupracovat (ale to vlastně již člověk chce a touží). Prakticky se to provede tak, že člověk zcela vážně řekne (respektive pak neustále říká) Bohu prostřednictvím Ježíše, aby se stál Pánem jeho života, aby vládl jeho nitru, jeho srdci… A aktivně se otevírá Duchu svatému a zve Ho do svého života. Tuto zkušenost mám již asi 20 let a na mnoha velmi konkrétních příkladech bych mohl doložit, jakým způsobem Bůh můj život změnil. Samozřejmě s mou spoluprací, ale vždy byl ten prvotní impuls u Něho. On mne vždy v mých pohnutkách předcházel. Kdybych opět toto období měl nějak charakterizovat, tedy svou víru a vztah k Bohu jsem přestal žít ze svých vlastních sil (otročit nějakým předpisům a nařízením) a začal jej žít zcela svobodně z Boži síly (říká se tomu také milost). Tedy ve vztahu k nějakým náboženským předpisům jsem přešel od něčeho, co jsem MUSEL dělat k něčemu, po čem jsem začal TOUŽIT. Tedy zcela svobodně vykonávat Boží vůli, kterou Bůh jako silnou touhu vkládal a i nadále vkládá do mého srdce.  (Opět převedeno do politiky: Bůh dostává v srdci člověka prostor jednat a může viditelně ovlivňovat život společnosti.)
   K tomu co jsem výše popsal, musím uvést, že se nejedná o nějaký mimořádný případ (že bych byl snad nějak mimořádně omilostněn). Nepotkal jsem totiž ve svém životě ještě nikoho, s kým by Bůh (když mu to dotyčný dovolí) nejednal podobně. Jednodušeji řečeno: Komu by Bůh znovuzrození z Ducha odmítl. Nakonec to apoštol Jan ve svém evangeliu (Jan 3 kapitola) píše zcela jasně – a dává to dokonce jako jednoznačnou podmínku pro život věřících.. Prostě si to  Bůh vymyslel zcela jasně - bez znovuzrození z Ducha žít víru úspěšně nelze a nelze ani spatřit Boží království (viz rozhovor Ježíše s Nikodémem Jan 3,3). Že se o to tak křesťané i docela hromadně snaží je už jiná věc, nakonec také jsem tak pár let podobně svou víru „živořil“.. Bůh to ale myslel jinak. A myslel a myslí to jinak mj.i v politice… Kdo tedy má uši, slyš!   
 
   Za trpělivost až do konce děkuje a vše dobré od Pána přeje
 
                                                                                                    Ludvík Šojdr  
 

Kategorie:

Zobrazeno 20642x

Celkové hodnocení: 3.15

(5 = Nejvíce oslovující)