Ježíš


Cožpak může zapomenout žena na své pacholátko, neslitovat se nad synem vlastního života? I kdyby některé zapomněly, já na tebe nezapomenu.
Izajáš 49,15

Přečti si svědectví lidí, kteří
mají osobní zkušenost
s Ježíšem

Zpět na úvodní stranu

A co Hospodin na naše ANO vstupu do EU?

Ludvík Šojdr

...Dej nám krále, aby nás soudil... A Hospodin Samuelovi odpověděl: Uposlechni lid ve všem, co od tebe žádají. Vždyť nezavrhli tebe, ale zavrhli mne, abych nad nimi nekraloval... A co Hospodin na naše ANO vstupu do EU?

Jako národ jsme řekli ANO vstupu do EU. Možná s tímto krokem spojujeme nejrůznější očekávání. V Bibli, v 1. knize Samuelově, je popsána jedna velmi podobná situace, před níž byl v minulosti postaven židovský národ. Zkoumejme, co nám tímto svým Slovem Pán říká…

"Když Samuel zestárl, ustanovil Izraeli za soudce své syny. Jméno jeho prvorozeného syna bylo Jóel a jméno druhého Abijáš; byli soudci v Beer-šebě. Jeho synové však nechodili jeho cestou, ale propadli lakotě, brali úplatky a převraceli právo. Řekli mu: "Hle, ty jsi už starý a tvoji synové nechodí tvou cestou. Dosaď nyní nad námi krále, aby nás soudil, jako je tomu u všech národů." Ale Samuelovi se to nelíbilo, že řekli: "Dej nám krále, aby nás soudil." I modlil se Samuel k Hospodinu. A Hospodin Samuelovi odpověděl: "Uposlechni lid ve všem, co od tebe žádají. Vždyť nezavrhli tebe, ale zavrhli mne, abych nad nimi nekraloval. Vším, co dělali ode dne, kdy jsem je vyvedl z Egypta, až dodnes, dokazují, že mě opustili a že slouží jiným bohům; tak jednají i vůči tobě.Teď však je uposlechni, ale důrazně je varuj a oznam jim právo krále, který nad nimi bude kralovat." Samuel pověděl všechna Hospodinova slova lidu, těm, kteří od něho žádali krále. Pravil: "Toto bude právo krále, který nad vámi bude kralovat: Vezme vám syny a zařadí je ke svému vozatajstvu a jezdectvu, aby běhali před jeho vozem. Ustanoví si velitele nad tisíci a nad sty a další, aby pro něho obstarávali orbu a sklizeň, a další, aby pro něho zhotovovali válečnou výzbroj a výstroj jeho vozů. Také dcery vám vezme za mastičkářky, kuchařky a pekařky. Vezme vám nejlepší pole, vinice a olivové háje a dá je svým služebníkům. Z vašich výmlatů a vinic bude vybírat desátky a bude je dávat svým dvořanům a služebníkům. Vezme vám otroky a otrokyně a nejlepší jinochy i osly, aby pro něho pracovali. Bude vybírat desátky z vašich stád, a stanete se jeho otroky. A přijde den, kdy budete úpět kvůli svému králi, kterého jste si vyvolili, ale Hospodin vám onoho dne neodpoví." Lid však odmítl Samuela uposlechnout. Prohlásili: "Nikoli. Ať je nad námi král! I my chceme být jako všechny ostatní národy. Náš král nás bude soudit a bude před námi vycházet a povede naše boje." Samuel všechna slova lidu vyslechl a přednesl je Hospodinu. Hospodin Samuelovi pravil: "Uposlechni je a ustanov jim krále." 1. Sam 8,8-22

Co nám tedy chce Bůh prostřednictvím tohoto svého Slova říci? „Člověče, vzpamatuj se! Tvým řešením nejsou ani lakotní, úplatní a právo převracející úředníci, ani evropský „král“, který se tě bude otročit jiným způsobem. Zvol co chceš, nicméně věz, že tvým jediným řešením je návrat k Tomu, Kterého jsi zavrhl, ale Který ti dal život a od začátku to s tebou myslí dobře. Ať Ho znáš nebo neznáš. JÁ JSEM JEDINÉ ŘEŠENÍ TVÉHO PROBLÉMU A TVÉ ŠTĚSTÍ….“

zkoumal a zapsal Ludvík Šojdr, červen 2003

Zobrazeno 16171x od 25. 06. 2003
Zpět na úvodní stranu

Hodnoceno 2609x, aktuálně 2.98 bodů

Jak Tě článek oslovil? 0 1 2 3 4 5  (5 = nejvíce)
Chcete-li sponzorovat překlad článku
"A co Hospodin na naše ANO vstupu do EU?"
z češtiny do...
  Cena za překlad Můžete zde:
...němčiny 300 Kč Sponzorovat
Proč sponzorovat překlady? Jak sponzorovat překlady?
Sponzor překladu
Společenství pro Ježíše Kroměříž
Bozipratele@kromeriz.cz
Společenství pro Ježíše Kroměříž
Kategorie
Ostatní (32)
Zázraky (1)
Zjevení (1)
O kurzu Filip (1)
Okultismus (5)
Povzbuzení víry (19)
Boží zásah (11)
Uzdravení vztahů mezi lidmi (1)
Dary Ducha svatého (3)
Osobní zkušenost s Boží láskou (12)
Satanismus a jeho projevy (4)

Pro přidávání diskuzních příspěvků se musíte přihlásit.

Diskuze ke článku