Ježíš


Ježíš je ten kámen, který jste vy stavitelé odmítli, ale on se stal kamenem úhelným. V nikom jiném není spásy; není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jímž bychom mohli být spaseni."
Sk 4,11-12

Přečti si svědectví lidí, kteří
mají osobní zkušenost
s Ježíšem

Zpět na úvodní stranu

Svědectví z kurzu ´Duchovní výzbroj křesťana´

Jana Kameníková

... A vlastní kurz - kromě povzbuzení ve skupinkách mi znovu připomněl, že opravdu život křesťana, pokud nechce jít se světem, ale s Bohem, je boj. Boj s mocnostmi zla, které se mne snaží odvést z této cesty... Svědectví z kurzu ´Duchovní výzbroj křesťana´

Odebíráme s manželem zpravodaj „Brána", kde vaše Společenství pro Ježíše pozývalo na tento kurz, který nás velmi zaujal. Řekli jsme si, že by určitě bylo dobré ho absolvovat, protože duchovní boj a útoky zla jsou v našich životech neustále a člověk by měl být připraven, aby takovýto boj byl schopen s Boži pomocí zvládnout.

Protože byly prázdniny a naši rodiče vzali děti na prázdniny, nic nebránilo tomu, abychom se přihlásili a po 4 letech opět rozjeli do Kroměříže.

Bylo to tak trochu jako návrat domů, vždyť tady jsme se tenkrát "znovu narodili" pro Ježíše. Jela jsem s ostychem a rozpaky, jaké to po těch letech bude, ale "doma" se opravdu nic nezměnilo. Stejné i nové (otec Piotr, Alenka), usměvavé tváře a tichá radost, že se zase vidíme. Znovu jsem zde mohla prožívat pokoj, radost a společenství s lidmi stejného smýšlení a jdoucími po stejné cestě. Láska a vřelost srdcí. Když jsem tenkrát před lety psala svědectví z kurzu "Filip", psala jsem to, co mi tenkrát připadalo nejdůležitější. Teď ale, při sdílení ve skupinkách jsem pochopila, že je toho daleko víc, než jsem si myslela - za co mohu Bohu děkovat. Jak mne nesl a nese celým životem. Že mne miluje, (...zamiloval jsem si tě láskou odvěkou..). Taky jsem si uvědomila, že ono svědčení druhým o tom, jak veliké věci mi Pán učinil, neprospívá jen těm druhým k povzbuzení, ale i mně samotné k uvědomění si, že je stále za co Pána chválit a že je stále za co Mu děkovat. Zvláště když mám někdy pocit, že skryl přede mnou svou tvář a daleko je ode mne Jeho milosrdenství. Jenže je to jen naše zdání. Vždyť Bůh sám ve svém slově říká ústy proroka Izajáše: „...neboj se, já jsem s tebou, držím tě za pravici, já jsem tvá pomoc.!" A taky: „ ...cožpak může zapomenout žena na své pacholátko, zřeknout se syna svého života? I kdyby některé zapomněly, já na tebe nezapomenu, hle vyryl jsem si tě do dlaní, tvé hradby mám před sebou neustále.." A protože Bůh je pravda, tak ten náš pocit, že je Bůh daleko, je jen lež a víme, kdo je otec lži. Ďábel a tuto lež nám podsouvá v okamžicích našich selhání a slabostí. Ale jak jsme na kurzu slyšeli, tady právě pomáhá prohlašovat tyto Boží přísliby pro nás a můžu potvrdit, že pak přichází pokoj a radost.

Všechny ty Boží milosti se mi tedy při sdílení ve skupinkách znovu vybavily i ty, na které jsem málem zapomněla. Dar víry, já i manžel (abychom mohli jít spolu), děti, uzdravení částečné hluchoty při mši P.Alvara, zaměstnání, služba v církvi, kdy po absolvování Obnovy v Duchu sv. jsem zatoužila po nějaké službě, která nebude na úkor rodiny a po modlitbě otevřela Písmo a četla – „... budeš-li pronášet vzácná slova, nic bezcenného, budeš mými ústy."( Jer.15, 19 druhý verš). A tak mne napadlo, to by bylo krásné být Božími ústy. Ale jak? A pak mi to došlo. Kdy já coby hříšný člověk můžu pronášet vzácná slova? Když budu lidem číst Boží slovo! A tak mi vznikla lektorská služba, kterou mi už dříve nabízeli, ale ze které jsem vždy měla strach a trému. Netvrdím, že ze mne tréma spadla - ale je to spíš obava, abych opravdu byla těmi Jeho ústy. A taky je to služba, která není na úkor rodiny, protože jsme většinou na mši všichni spolu. Prostě děkovat je stále za co.

A vlastní kurz - kromě povzbuzení ve skupinkách mi znovu připomněl, že opravdu život křesťana, pokud nechce jít se světem, ale s Bohem, je boj. Boj s mocnostmi zla, které se mne snaží odvést z této cesty. A že často se jim to daří. Taky mne kurz znovu upozornil na vše to, na co občas zapomínám. Všechny ty zbraně, kterými jsou - modlitba chvály, přímluvná modlitba, půst, Ježíšovo jméno, Ježíšova krev, Boží slovo a svědectví. A že je málo používám a už vůbec ne všechny najednou. Že nejsem dobrým Božím bojovníkem a na té cestě za Ním pak často upadám a bloudím. ("Bloudím jako zatoulané jehně, hledej svého služebníka. Pane, vždyt' jsem na tvá přikázání nezapomněl!" Ž 119,176 - tak toto slovo bylo pro mne před kurzem zrovna dost aktuální).

Prožila jsem na kurzu přítomnost Boží lásky ve společenství s druhými. Naplnila mne radost, že Hospodin je Pánem a vládne mocí, kterou nám propůjčuje, abychom i my se mohli podílet na Jeho vítězství, vítězství nad sebou samými a svými hříchy, které nás od něho vzdalují a odvádějí, a že taky mžeme bojovat i za ty druhé, které neseme v srdci, i za ty, kteří to potřebují. Že nám dal tyto zbraně a sílu Ducha svatého jimi bojovat. Jen čeká na to naše - ano, Pane, já chci. I já chci být Tvým vojákem a nést Tvé zbraně i druhým. Protože jak říká apoštol Petr ve svém 1.listě, kap. 5. verši 8 - 11 "Buďte střízliví! Buďte bdělí Náš protivník ďábel obchází jako řvoucí lev a hledá, koho by pohltil. Vzepřete se mu zakotveni ve víře a pamatujte, že vaši bratři všude ve světě procházejí týmž utrpením jako vy. A Bůh veškeré milosti, který vás povolal ke své věčné slávě v Kristu, po krátkém utrpení vás obnoví, utvrdí, posílí a postaví na pevný základ." Takže nemohu než neděkovat Pánu, že mne na kurz poslal, kde jsem byla obnovena, utvrzena, posílena a postavena na pevný základ, jímž je Ježíš Kristus a pevná víra v to, že zbraně, které nám dává, jsou mocné, a budeme-li je používat, budeme s ním moci stále jít tam, kam nás povede.

Děkuji otci Piotrovi, všem sestrám a bratrům, kteří nás celým kurzem provázeli a do tohoto boje uváděli svým vyučováním a svědčili o pravdivosti svých slov - už jen tím, jak s nimi bylo dobře a jak z nich vyzařovala Jeho radost, Jeho pokoj a Jeho láska.

Ať Vám všem Hospodin žehná a ať vás chrání, ať nad Vámi rozjasní svou tvář a naplní Vás svým pokojem a svými dary, aby stále bylo z čeho rozdávat všem potřebným.

Jana Kameníková, Hodonín, listopad 2003

Zobrazeno 11318x od 30. 11. 2003
Zpět na úvodní stranu

Hodnoceno 582x, aktuálně 2.96 bodů

Litujeme, ale nulou mají právo hodnotit pouze lidé, kteří jsou ochotni vydat své svědectví.
Pošlete-li své svědectví, budete mít právo dále hodnotit.
Jedno ze svědectví jste nulou hodnotili dne 24. 09. 2022. (IP: 44.201.68.86)
Chcete-li sponzorovat překlad svědectví
"Svědectví z kurzu ´Duchovní výzbroj křesťana´"
z češtiny do...
  Cena za překlad Můžete zde:
...angličtiny 650 Kč Sponzorovat
...němčiny 650 Kč Sponzorovat
Proč sponzorovat překlady? Jak sponzorovat překlady?
Sponzor překladu
M M M, M
M
M
IČ: M
M
M
M, M, M M
tel.: M
M M
_ _ _, _
_
_
IČ: _
_
_
_, _, _ _
tel.: _
_ _
Kategorie
Ostatní (140)
Kurz Filip (53)
Uzdravení fyzické (48)
Okultismus (28)
Obrácení (142)
Povzbuzení víry (153)
Vyslyšení modlitby (94)
Boží zásah (187)
Uzdravení vztahů v manželství (13)
Katolické svědectví (55)
Uzdravení vztahů mezi lidmi (19)
Dary Ducha svatého (50)
Osobní zkušenost s Boží láskou (168)
Slovensky (34)
Uzdravení vnitřní (28)
Uzdravení z alkoholismu (11)
Satanismus a jeho projevy (15)
Osvobození z drogové závislosti (11)
Uzdravení z nenávisti vůči lidem (4)
Desátek a požehnání v hmotné oblasti (7)
Uzdravení z depresí (15)
Kurz Alfa (14)

Pro přidávání diskuzních příspěvků se musíte přihlásit.

Diskuze ke svědectví